Podział majątku – co stanowi wspólnotę majątkową?

Jedną z rzeczy łączących małżonków są kwestie majątkowe. W momencie zawarcia związku małżeńskiego powstaje między nimi ustawowa wspólnota majątkowa, chyba że przed sformalizowaniem relacji zawarli intercyzę (rozdzielność w tym zakresie). Jeśli nie, to wówczas wszelkie przedmioty majątkowe, które nabyte zostały w czasie trwania małżeństwa przez obie strony lub każdą z nich osobno, stanowią majątek wspólny.

Zalicza się do niego m.in.:

  • wynagrodzenie za pracę,
  • wynagrodzenie z innej działalności zarobkowej,
  • dochody w majątku wspólnego,
  • przedmioty nabyte w trakcie trwania wspólnoty ustawowej.

Każdy z małżonków ma równe prawo do korzystania z nich w taki sposób, aby nie ograniczać w tym zakresie drugiej strony. Majątkiem niewchodzącym w skład wspólnego jest natomiast ten, który małżonkowie zgromadzili przed zawarciem związku małżeńskiego lub otrzymanego z tytułu darowizny (choć nie każda), o ile darczyńca nie obdarował nim obu małżonków.

Umowa notarialna, rozwód, separacja

Rozwód to jeden z najczęstszych przypadków, jakie pociągają za sobą podział majątku, do którego każdy z małżonków rości sobie określone prawa. Oprócz tego może on nastąpić w wyniku zawarcia umowy notarialnej lub separacji. Najczęściej jednak kwestia ta jest rozstrzygana przed sądem, gdy rozwodzący się małżonkowie nie potrafią dogadać się zarówno w kwestii składników majątku, jego wartości, jak i sposobu rozdysponowania. Postępowanie dowodowe jest wówczas czasochłonne. Przyda się wówczas wsparcie ze strony adwokata, który zajmie się zbieraniem materiałów oraz przypilnuje wszelkie terminy sądowe. Przy podziale majątku sąd w pierwszej kolejności bierze pod uwagę, jakie składniki wchodzą w skład majątku wspólnego. Kolejnym krokiem jest poznanie stanowiska i argumentacji każdej ze stron, a także poznanie opinii biegłego sądowego. Na tej podstawie sąd orzeka o powierzeniu majątku na własność jednemu małżonkowi z jednoczesnym obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego. Gdy małżonkowie nie chcą, aby poszczególne składniki majątkowe stały się własnością jednego z nich, wtedy sąd może zadecydować o sprzedaży majątku.

Statua sprawiedliwości

Porady prawne

Klienci, którzy chcą rozwiać swoje wątpliwości co do kwestii podział majątku, mogą skorzystać z porad prawnych udzielanych przez adwokata z naszej kancelarii prawnej w Warszawie, specjalizującego się w prawie rodzinnym. To również osoba, która może pomóc w czasie negocjacji między małżonkami co do sposobu dzielenia wspólnego majątku i jego zakresu dla każdego z nich. Ich efektem będzie umowa między stronami. W naszej kancelarii zajmujemy się również prawe i sprawami spadkowymi.

Warto wiedzieć, że nawet w przypadku orzeczenia podziału majątku, nieruchomość, którą zamieszkują oboje małżonkowie, nie jest przez sąd przydzielana jednemu z nich. Określa on tylko sposób, w jaki obie strony mogą z niej korzystać. Gdy natomiast zostanie przyznane jednemu z małżonków, a jest ono wzięte na kredyt, to obowiązek spłaty spoczywa na obojgu małżonków, jeśli zgodnie z umową bankową są kredytobiorcami.