Zapis windykacyjny

Zmiany w prawie spadkowym, które miały miejsce w 2011 r., ułatwiają spadkodawcy przekazywanie oznaczonych składników spadku konkretnym osobom, bez konieczności znoszenia ewentualnej współwłasności w drodze umownego bądź sądowego działu spadku.

Zapis windykacyjny jest testamentowym rozporządzeniem, dzięki któremu podmiot będący spadkobiercą testamentowym lub ustawowym, nabywa przedmiot zapisu już z chwilą otwarcia spadku, czyli w momencie śmierci spadkodawcy. Tym właśnie różni się od zapisu zwykłego, a zbliżony jest w swojej postaci do darowizny na wypadek śmierci czy bankowej dyspozycji na wypadek śmierci. Daje więc spadkodawcy większy wpływ na losy jego majątku na wypadek śmierci. Zapisobiorcą windykacyjnym może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca wprawdzie osobowości prawnej, jednakże wyposażona przez ustawodawcę w zdolność prawną pod warunkiem życia lub istnienia w chwili otwarcia spadku.

Zapis windykacyjny jest jednostronną czynnością prawną i aby był skuteczny, musi być dokonany w testamencie sporządzonym w formie notarialnej. Nie mogą się w nim znaleźć żadne obwarowania warunkami ani terminami.

Przedmioty majątkowe zapisu windykacyjnego

Co może znaleźć się w zapisie windykacyjnym:

  • rzeczy oznaczone co do tożsamości - np. nieruchomość, samochód, antyk,
  • zbywalne prawa majątkowe – np. akcje, wierzytelności, udziały w spółce,
  • przedsiębiorstwo,
  • gospodarstwo rolne,
  • ustanawiane na rzecz spadkodawcy użytkowanie lub służebność.

Nie jest natomiast możliwe w zapisie windykacyjnym uwzględnienie np. określonej kwoty pieniędzy.

Klauzula sprawiedliwości w zapisie windykacyjnym

Prawa zapisobiorcy

Osoba, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, może w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o treści testamentu złożyć oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu zapisu ze względu np. na fakt, że majątek spadkodawcy jest zadłużony. Ponadto ma prawo wystąpić do sądu o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub do notariusza o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. W tym przypadku nie potrzebuje już żadnych zezwoleń, upoważnień ani pełnomocnictw od spadkobierców. Zapis windykacyjny uwzględniany jest także przy obliczaniu spadku oraz zaliczany do schedy spadkowej.

Więcej informacji na temat praw, jakie przysługują zapisobiorcy w przypadku zapisu windykacyjnego, można uzyskać podczas porad prawnych dotyczących spadków i testamentów świadczonych przez adwokata z naszej kancelarii, obsługującej klientów z Warszawy oraz okolic.