Prawo rodzinne

Świadczona przez naszą kancelarię adwokacką w Warszawie pomoc prawna obejmuje, m.in. prawo rodzinne i opiekuńcze. Zakres spraw rodzinnych, które podlegają regulacjom prawnym czy trafiających na wokandę sądową jest niezwykle szeroki. Są one zazwyczaj bardzo delikatne i rozstrzygnięcia w nich wpływają na losy nie tylko osób dorosłych, ale przede wszystkim dzieci. Dlatego wszelkie działania w tym zakresie powinny być bardzo dobrze przemyślane i realizowane zgodnie z literą prawą. Adwokat to osoba, która reprezentuje jedną ze stron. Jeśli jest to możliwe, stara się, aby przed podjęciem decyzji przez sąd, udało się załatwić daną sprawę drogą mediacji, poradnictwa czy terapii rodzinnej. Jeśli jednak tego typu działania zawiodą i obie strony nie osiągną polubownego zakończenia sporu, pozostaje już tylko proces, który jest szczególnie trudnym momentem dla większości par.

Na podstawie wywiadu z klientem adwokat poznaje jego sytuację i doradza, jak się zachować oraz jakie podjąć kroki, aby uzyskać zamierzony efekt. Jego zadaniem jest także pomoc w zebraniu odpowiednich dowodów.

Szeroki zakres spraw rodzinnych

W ramach prawa rodzinnego specjalizujemy się, m.in. w takich sprawach, jak:

 • rozwód – bez orzekania o winie i jej  orzekaniem, z ustalaniem kontaktów z dziećmi, wnioskiem o eksmisję, z ustaleniem podziału majątku, alimentów itd.
 • separacja – m.in. z orzekaniem o władzy rodzicielskiej, z podziałem majątku, z orzekaniem o winie,
 • podział majątku wspólnego – w trakcie sprawy rozwodowej, w osobnym postępowaniu sądowym, zniesienie wspólności ustawowej,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej – przed zawarciem związku małżeńskiego, w czasie trwania małżeństwa,
 • władza rodzicielska – jej pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka – wszczęcie sprawy o wskazanie miejsca, w którym dziecko będzie mieszkało,
 • kontakty z dzieckiem – np. ustalenie częstotliwości i zakresu kontaktów z dzieckiem, ich ograniczenie lub zakaz,
 • alimenty – m.in. dochodzenie ich przed sądem dla dzieci/małżonków, wniosek o podwyższenie lub obniżenie świadczenia alimentacyjnego, zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów,
 • kwestie związane z ojcostwem/macierzyństwem – zaprzeczenie, ustalenie, uznanie, unieważnienie uznania dziecka itd.,
 • adopcja, opieka i kuratela – m.in. ustanowienie kuratora, ustanowienie opieki i powołanie opiekuna, przysposobienie, uchylenie kurateli itp.,
 • ubezwłasnowolnienie – całkowite lub częściowe.

Wśród innych spraw rodzinnych, w których można skorzystać z adwokata specjalizującego się w zakresie prawa rodzinnego, znajdują się kwestie związane z odpowiedzialnością za długi małżonka, ze zgodą na paszport, wyjazd dziecka na stałe za granicę, rozstrzyganiem o istotnych sprawach dziecka czy związanych z ustaleniem planu wychowawczego.

Porady prawne, negocjacje i pisma procesowe

Poza reprezentacją klienta w konkretnej sprawie na wokandzie sądowej w Warszawie, adwokat udziela również porad prawnych. Wówczas można w spokojny sposób przeanalizować każdy problem, dowiedzieć się, jakie są możliwości prawne w zakresie rozwiązania go, uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Z pomocą adwokata klient może także napisać np. pozew o rozwód, wniosek o alimenty czy inne pisma procesowe związane ze sprawami rodzinnymi. To specjalista, który również podejmuje się negocjacji majątkowych umów małżeńskich czy w zakresie podziału majątku wspólnego. Jednocześnie dąży do tego, aby osiągnąć najkorzystniejszą dla klienta ugodę.

Tata z dzieckiem

Rozwód

Orzekany jest na podstawie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, a więc braku więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej między małżonkami. Jeśli obie strony są zgodne – można uzyskać go już na pierwszej rozprawie.

Separacja

Gdy małżonkowie nie chcą wziąć rozwodu, a pomiędzy nimi nastąpił całkowity rozkład pożycia małżeńskiego, to mogą zdecydować się na separację. Wiążą się z tym konsekwencje prawne w zakresie m.in. wspólnoty majątkowej.  

Podział majątku

Przy sprawach rozwodowych jedną z kwestii do ustalenia jest podział majątku wspólnego. To, co małżonkowie wcześniej razem wypracowali, zarobili, na nabyli razem lub osobno, ulega wówczas sądowemu rozdzieleniu.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Decyzja o niej może zapaść zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w czasie jego trwania. Rozdzielność majątkową można ustalić w drodze umowy (aktu notarialnego) lub w postępowaniu sądowym.

Władza rodzicielska

Sąd reguluje kwestię władzy rodzicielskiej m.in. w momencie, gdy rodzice się rozwodzą. Zazwyczaj jest ona powierzana temu rodzicowi, z którym dzieci mieszkają. Mogą jednak razem również sprawować nad nimi opiekę.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka

Rozstający się rodzice często nie potrafią porozumieć się co do miejsca pobytu dziecka. Choć ich małżeństwo jeszcze z reguły trwa, to jednak mieszkają osobno. Rozwiązaniem jest wszczęcie sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka.

Kontakty z dzieckiem

Prawo do kontaktu z dzieckiem przysługuje rodzicom, dziadkom, rodzeństwu i innym bliskim. W wyniku postępowania sądowego ustalany jest zarówno jego zakres, jak i sposób wykonywania lub zapada decyzja o ograniczeniu lub zakazie.