Ustanowienie rozdzielności majątkowej – przed zawarciem lub w trakcie związku małżeńskiego

Wśród specjalizacji naszej kancelarii w Warszawie mieści się m.in. pomoc prawna w zakresie rozdzielności majątkowej. Adwokat od spraw rodzinnych zajmuje się kwestiami związanymi z podziałem mienia przyszłych, obecnych lub rozstających się małżonków. Prawnik bierze udział m.in. w negocjacjach przedrozwodowych. Ponadto przygotowuje lub opiniuje tzw. intercyzy oraz sporządza pisma wszczynające postępowanie – pozew o ustanowienie podziału mienia wspólnego. Podejmuje się zastępstwa procesowego przed sądem. Zgodnie z obowiązującym prawem rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona tylko wówczas, gdy istnieją ku temu ważne powody. Rolą adwokata jest je wskazać. 

Przyszli lub obecni małżonkowie mają możliwość zadecydowania o tym, czy chcą mieć wspólnotę majątkową i wspólny majątek czy też jednak wolą rozdzielność majątkową. Ten ostatni przypadek reguluje umowa (w formie aktu notarialnego) lub postępowanie sądowe. W pierwszym trybie ustanowienie rozdzielności majątkowej może mieć miejsce tylko wtedy, gdy oboje małżonkowie są zgodni co do tego, że nie chcą podpisać intercyzy lub nie mają uwag do treści takiej umowy.

Rozdzielność majątkowa na drodze sądowej

Jeśli jednak jeden z małżonków ma odmienne zdanie w kwestii dobrowolnego ustanowienia rozdzielności majątkowej, pozostaje już tylko droga sądowa. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym istnieje możliwość wskazania tzw. ważnych powodów przez małżonka, na podstawie których może on żądać jej sądowego ustalenia. W praktyce najczęściej dotyczy to sytuacji, która polega na m.in.:

  • trwonieniu majątku wspólnego na skutek alkoholizmu,
  • życiu ponad stan,
  • rażącej niegospodarności,
  • długoletnim przebywania w więzieniu przez współmałżonka,
  • życiu w separacji,
  • zaistnieniu podstaw do domagania się rozwodu.

Sąd ocenia wystąpienie tych przesłanek, ustala, czy istnieje zadłużenie, jakie są jego rozmiary i okoliczności zaistnienia. Przy wydaniu orzeczenia bierze pod uwagę także kwestie związane z utrzymaniem i wychowaniem małoletnich dzieci.

Nawet małżonkowie, którzy złożyli pozew o rozwód, mają prawo żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej, jeżeli zaistniały ku temu ważne powody. Ustanawia się ją wówczas na tych samych zasadach, co w innych okolicznościach, czyli na podstawie umowy zawartej z małżonkami bądź orzeczenia sądu.

Młotek i książka sędziego

Porady prawne i reprezentacja klienta

Kwestie związane z rozdzielnością majątkową często wzbudzają wiele wątpliwości u małżonków. Dlatego porady prawne, które udzielane są w naszej kancelarii prawnej, działającej na terenie Warszawy, mogą pomóc je rozwiązać. Adwokat zajmujący się nimi nie tylko wyjaśni całą procedurę załatwienia rozdzielności majątkowej, ale również podejmie się reprezentacji klienta w tej sprawie przed sądem, w tym załatwieniu niezbędnych formalności.   Wnosząc sprawę w tej kwestii, trzeba liczyć się z opłatą sądową. Wyższa będzie w przypadku złożenia w ramach pozwu o rozwód czy wniosku o separację.