Ustalenie miejsca pobytu dziecka

Zgodnie z Kodeksem cywilnym każdy może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania - miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. W przypadku dziecka miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zamieszkania rodziców sprawujących nad nim władzę rodzicielską.

Jednak problem zaczyna się, kiedy rodzice zdecydują, że nie będą dłużej razem mieszkać. Rodzi się on najczęściej w takich sytuacjach, jak:

  • rozwód,
  • separacja z oddzielnym zamieszkiwaniem,
  • osobne zamieszkiwanie przez małżonków pomimo tego, że formalnie nadal są małżeństwem,
  • rozpad związku konkubenckiego.

W jaki sposób w tej sprawie może pomóc adwokat? W przypadku rozwodu czy separacji to sąd z urzędu określa w wyroku miejsce zamieszkania dziecka. Gdy jednak rodzice nie są zgodni co do miejsca zamieszkania małoletniego, wówczas ustalenie miejsca pobytu dziecka to procedura, która wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji procesowej. Konieczne jest złożenie wniosku o ustalenie, że miejscem zamieszkana małoletniego jest miejsce zamieszkania rodzica, który pełni nad nim opiekę. Poza poradami prawnymi, dzięki którym można szczegółowo skonsultować temat, adwokat pomaga w złożeniu takiego wniosku oraz reprezentuje klienta w sądzie.

Dziewczynka biegnąca za misiem

Zgodnie z polskim ustawodawstwem do 13 roku życia czynności procesowe w imieniu dziecka podejmuje jego ustawowy przedstawiciel, czyli kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy. Jeśli natomiast ukończyło już 13 lat i nie jest ubezwłasnowolnione, zyskuje zdolność do samodzielnego, skutecznego dokonywania czynności procesowych w postępowaniu, które go dotyczy. W naszej kancelarii adwokackiej w Warszawie pomoc prawną znajdą wszystkie osoby, których dotyczy ta kwestia.